• SEE Investment Solutions | Dobrodošli na našu web stranicu
  • Odaberite jezik
  • Obala Kulina bana 2571 000 Sarajevo
  • Kontakt telefon +387 33 275 650
  • Pošaljite nam email info@seeinvestments.ba
TRGOVANJE VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

Pravna lica

Kupovina/prodaja vrijednosnih papira vrši se na osnovu ugovora i naloga. Prije izdavanja naloga za kupovinu ili prodaju neophodno je zaključiti Ugovor o obavljanju poslova s vrijednosnim papirima u sjedištu SEE Investment Solutions, za koji su potrebna sljedeća dokumenta:

ZA DOMAĆA PRAVNA LICA:

1. Kopija rješenja o registraciji

2. Kopija ID broja

3. Ugovor sa bankom ili upisati broj transakcijskog računa firme na memorandum

4. Memorandum

5. Kopija lične karte ili pasoša direktora preduzeća

ZA STRANA PRAVNA LICA:/strong>

1. Apostile ovjerena kopija rješenja o registraciji

2. Apostile ovjerena kopija ID broja

3. Ugovor sa bankom ili upisati broij transakcijskog računa firme na memorandum (SWIFT i IBAN)

4. Memorandum

5. Apostile ovjerena kopija pasoša direktora preduzeća

Pravila poslovanja i Tarifnik se Klijentu daju na uvid prije zaključivanja Ugovora o obavljanju brokerskih poslova i na raspolaganju su klijentima u svim prostorijama u kojima SEE Investment Solutions posluje sa Klijentima, kao i na web adresi, i u svakom momentu tokom važenja Ugovora o obavljanju brokerskih poslova.

Nakon zaključivanja Ugovora o obavljanju brokerskih poslova i prije izdavanja prvog naloga Klijenta, SEE Investment Solutions za Klijenta otvara račun kod Registra VP u FBiH, na kojem se vodi stanje VP u ime i za račun Klijenta.

Klijent koji želi da izda nalog za kupovinu VP, dužan je uplatiti 100% avans iznosa namjeravane kupovine VP, uvećan za iznos troškova transakcije, na namjenski račun SEE Investment Solutions d.o.o. kod banke depozitara:

 

UniCredit bank d.d.
Broj računa za uplate: 3386902249568049
Sa naznakom „Uplata avansa za kupovinu dionica”.
Moguća razlika u cijeni se poravnava nakon izvršenja naloga.

 

SEE Investment Solutions se može, obzirom na trajne poslovne odnose sa Klijentom, intenzivnost poslovanja sa Klijentom i druge razloge opredjeliti za niže avanse ili bezavansnu kupovinu. Klijent koji želi da izda nalog za prodaju VP, mora osigurati da su VP, koji su predmet naloga, na njegovom računu kod Registra VP, da bi se prebacili na klijentski račun otvoren kod SEE Investment Solutions.

13
godina iskustva
Postati regionalni brend u brokerskim poslovima i poslovima korporativnog upravljanja